Geluidmeetnet Maasvlakte

Bordje_geluidmeetnet_kleinWat te doen als bedrijven voldoen aan de vergunning-eisen, bewoners aangeven wel overlast te ondervinden maar er onvoldoende informatie aanwezig is om de bronnen van de geluidoverlast te kunnen aanwijzen. Het antwoord is het innovatieve Geluidmeetnet Maasvlakte.

Inleiding

In 2016 zijn in het project geluidmeetnet Maasvlakte een jaar lang de geluidbronnen (weg, spoor, scheepvaart en bedrijven) op de industrieterreinen Maasvlakte en Europoort in kaart gebracht waar de inwoners van Westvoorne hinder van ondervinden. In het project is gelijktijdig het geluid gemeten en ook de mate van hinder geregistreerd.
Het geluidmeetnet is gerealiseerd door het samenwerkingsverband Universiteit Gent / TNO / ASAsense / Art For Millions, in opdracht van gemeente Westvoorne, het Havenbedrijf Rotterdam en de DCMR Milieudienst Rijnmond. Met het geluidmeetnet is invulling gegeven aan de afspraken tussen de gemeente Westvoorne en het Havenbedrijf Rotterdam om te zoeken naar mogelijkheden om geluidhinder te verminderen, als aanvulling op de eis dat de bedrijven moeten voldoen aan hun geluidvoorschriften. Wethouder Bert van der Meij van Westvoorne heeft daartoe op 14 januari 2016 het symbolische startschot gegeven.
Het onderzoeken en nemen van geluidmaatregelen om bronnen stiller te maken valt buiten het project.

Geluidkaarten

Met het geluidmeetnet zijn twee typen geluidkaarten gemaakt van het industrieterrein voor die tijdvakken waarvan door het bewonerspanel geluidoverlast is gemeld:

  • De emissiekaart toont de geluidemissie in dB(A)/m2 voor elk vlak van 200 x 200 meter. De emissiekaart laat zien op welke locaties er geluidemissies plaatsvinden.
  • De relevantiekaart toont per vlak van 200 x 200 meter de bijdrage in dB(A) van de bronnen in het betreffende vlak aan de totale geluidbelasting in Oostvoorne. De relevantiekaart laat zien welke van deze geluidemissies een relevante bijdrage leveren aan de geluidbelasting van Oostvoorne in de tijdvakken dat er geluidoverlast is gemeld. Voor bronnen die worden getoond op de relevantiekaart kan het zinvol zijn om verder onderzoek te doen naar maatregelen.

Er zijn voor totaal 82 tijdsvensters geluidkaarten gemaakt, voor zowel momenten waarop veel als weinig geluidhinder is gemeld door de bewoners.
De geluidemissies en de bijdragen van de bronnen zijn berekend op basis van de uitgevoerde geluidmetingen (met microfoon-opstellingen en enkele microfoons) en de gemeten weersomstandigheden (zie hierna).

Geluidmetingen

Microfoon_arrayHet voor dit project ontwikkelde geluidmeetnet bestaat uit vier speciale microfoon-opstellingen (arrays) van elk 40 microfoons, die in het havengebied zijn geplaatst. Met deze microfoon arrays wordt bepaald hoeveel geluid er uit elke richting komt. Door vanuit verschillende meetlocaties de richting te bepalen waar het geluid vandaag komt kan, door middel van driehoeksmeting (triangulatie), de locatie van een bron worden bepaald.

Verder zijn er 10 gewone (enkele) microfoons geplaatst in het havengebied en 4 gewone microfoons in Oostvoorne voor het meten van de lokale geluidniveaus. Daarnaast hebben 4 weerstations de lokale weersomstandigheden gemeten. Aan de hand van de geluid- en meteodata is berekend of het gemeten geluid hoorbaar is in Westvoorne. Onderstaande figuur toont de ligging van de verschillende meetstations op het industrieterrein.

Overzicht_microfoons_industrieterrein_legenda
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De ligging van de geluidmeetmeetstations in het woongebied is weergegeven in onderstaande figuur.

Overzicht_microfoons_Westvoorne

Bewonerspanel

Het geluidmeetnet meet geluidniveaus maar kan niet meten of er ook hinder wordt ondervonden van dat geluid. Daarom heeft een bewonerspanel van circa 50 deelnemers de momenten aangegeven waarop geluidhinder werd ervaren. De bewoners hebben daarbij ook aangegeven welk soort geluid het betreft met een indicatie van de hoorbaarheid. Voor de momenten waarop hinder werd ondervonden zijn de geluidkaarten gemaakt.

Onderzoek geluidbeleving

Het realiseren van een geluidmeetnet is niet het enige onderdeel van het project geluidmeetnet Maasvlakte. Naast de ontwikkeling van kennis over de specifieke bronnen die geluidhinder in Westvoorne veroorzaken, staat de geluidbeleving door de inwoners centraal. Om de bestaande beleving van geluid in Westvoorne in kaart te brengen, is in 2014 een geluidbelevingsonderzoek uitgevoerd. Hiervoor zijn enquêtes verspreid onder 1.500 huishoudens. Uit het onderzoek (met een respons van 37%) is gebleken dat in Westvoorne (ernstige) geluidhinder vooral veroorzaakt wordt door wegverkeer, treinverkeer en industrie. In Oostvoorne zijn percentages (ernstig) gehinderden en slaapverstoorden hoger dan in beide andere kernen Rockanje en Tinte. Vandaar dat de meetstations in het woongebied zijn opgesteld in Oostvoorne. Oostvoorne staat hiermee model voor een breder gebied.
U kunt het volledige geluidbelevingsonderzoek hier downloaden.

Laatste stand van zaken

Begin 2017 is, op basis van de verkregen analyseresultaten, geconstateerd dat het gewenste detail-niveau nog niet was bereikt. Om de geluidbronnen waar hinder van ondervonden wordt beter te kunnen lokaliseren, zijn meer gedetailleerde berekeningen uitgevoerd. Dit heeft wel het gewenste resultaat opgeleverd en er is een eindrapport opgesteld. Na het informeren van de broneigenaren wordt het eindrapport in januari 2018 openbaar gemaakt. Het eindrapport kan dan via deze website worden gedownload.

Informatie

Binnen de DCMR Mlieudienst Rijnmond is de contactpersoon voor dit project Remo Snijder – tel. 010 246 80 00.