Benchmark geluid

Kentallen_bestuursovereenkomst_GRW_helftIn het project Benchmark geluid zijn de geluidkentallen voor industrielawaai – geluidproductie per m2 – geactualiseerd. Daarbij is nu voor het eerst ook gekeken naar hoe de geluidemissie van bedrijven zich verhoudt tot de jaarproductie en hoe de jaarproductie zich verhoudt tot het oppervlak van het bedrijf. De geluidemissie van bedrijven kan zo beter met elkaar worden vergeleken.

Resultaten project

Het resultaat van het project Benchmark geluid omvat twee onderdelen.

 1. Per onderzocht marktsegment of deelsegment (productgroep) een onderbouwde Benchmark geluid die onderlinge vergelijking mogelijk maakt van de geluidproductie per m2 van een bedrijf (of onderdelen daarvan) met de geluidproductie per m2 van andere bedrijven in hetzelfde markt- of deelsegment. De Benchmark omvat een geactualiseerde lijst van geluidkentallen.
 2. Een vernieuwde methodiek voor het toepassen van (onderdelen van) de Benchmark geluid:
  • in ruimtelijke plannen, inclusief het afwijken middels een Omgevingsvergunning.
  • bij het uitgeven van gronden.
  • bij verlening van Omgevingsvergunningen voor milieu en het opleggen van maatwerkvoorschriften.

U kunt het eindrapport van de Benchmark geluid hier downloaden.

Vergunningverlening, geluidverkaveling en geluidkentallen

In de Rijnmond is voor de gezoneerde havengebonden industrieterreinen de beschikbare geluidruimte ‘verdeeld’ over de kavels van de industrieterreinen met behulp van geluidkentallen. Dit om te voorkomen dat een bedrijf bij een vergunningaanvraag alle voor het industrieterrein nog beschikbare geluidruimte opgebruikt, waardoor alle vergunningaanvragen daarna geweigerd moeten worden. Deze geluidverkaveling is opgenomen in beleidsregels. Onderstaande figuur toont de geluidverkaveling voor de industrieterreinen Maasvlakte-Europoort en Botlek-Pernis.

Geluidkentallen Beleidsregel zonebeheerplan industrielawaai Rijnmond-West
Geluidverkaveling Beleidsregel zonebeheerplan industrielawaai Rijnmond-West

Jurisprudentie heeft echter uitgewezen dat het niet mogelijk is om de door een bedrijf aangevraagde geluidruimte te weigeren wanneer meer geluidruimte wordt aangevraagd dan op grond van de geluidverkaveling beleidsmatig beschikbaar is gesteld. Het bevoegd gezag moet dus andere instrumenten inzetten voor het ‘verankeren’ van de geluidverkavelingen. Een logische keuze is om de geluidverkaveling op te nemen in een bestemmingsplan.

Geluidkentallen tot op heden

Bij de tot op heden gebruikte geluidkentallen is de geluidproductie van bedrijven betrokken op het totale oppervlakte van het bedrijf, of in sommige gevallen op de productieoppervlakte:

Geluidproductie per m2 = Lw – 10*log(A)         [dB(A)/m2]

waarin:
Lw =   totale bedrijfsduurgecorrigeerde geluidproductie in de representatieve bedrijfssituatie [dB(A)].
A =   oppervlakte [m2].

De geluidkentallen zijn vastgelegd in de Bestuursovereenkomst Rijnmond-West en gebaseerd op onderzoek uit 1990-1991. In het MER voor de havenbestemmingsplannen zijn deze geluidkentallen mede het uitgangspunt geweest. In de geluidkentallen is geen rekening gehouden met andere kenmerken van het bedrijf die ook een verband hebben met de geluidproductie.

Geluidkentallen nieuwe methodologie

Bij de update van de geluidkentallen is het van belang dat de toets met betrekking tot geluid niet enkel vanuit milieuhygiënisch oogpunt kan worden verricht, maar ook vanuit ruimtelijke en economische motieven.

Schema_nieuwe_methodologieBij de ontwikkeling van een nieuwe methodologie is er daarom voor gekozen om de weging van de geluidproductie Lw naar de jaarproductie van bedrijven in te zetten als een verfijning van de huidige weging naar (alleen) het oppervlakte van de bedrijven.

 

 

 

In de figuur zijn drie verhoudingen (correlaties) weergegeven:

 1. De geluidproductie Lw per m2 (in dB(A)/m2), de huidige kentallen.
 2. De geluidproductie per jaarproductie (in bijvoorbeeld dB(A)/ton), waarmee kan worden beoordeeld of het geproduceerde geluid passend is bij de jaarproductie.
 3. De jaarproductie per oppervlakte-eenheid (in bijvoorbeeld ton/m2), waarmee kan worden beoordeeld of de fysieke ruimte efficiënt wordt benut.

Om te beoordelen hoe de geluidproductie van bedrijf A zich verhoudt tot het bedrijf B in het zelfde marktsegment met een zelfde geluidproductie per m2, wordt de jaarproductie in relatie tot de geluidproductie per m2 bepaald. Wanneer twee bedrijven dezelfde geluidproductie per m2 hebben maar verschillende jaarproducties, is het bedrijf met de hogere jaarproductie relatief stiller dan het bedrijf met de lagere jaarproductie.
In deze benchmark is voor deze “weging” het begrip gewogen geluidproductie per m2 ingevoerd, die er in formulevorm als volgt uit ziet:

Gewogen geluidproductie per m2 = Lw – 10*log(A) – 10*log((jaarprod/A)/ref)         [dB(A)/m2]

waarin:
Lw             =   totale bedrijfsduurgecorrigeerde geluidproductie in de representatieve bedrijfssituatie [dB(A)].
A              =   oppervlakte [m2].
jaarprod =   jaarproductie (in bijvoorbeeld ton per jaar).
ref            =   referentie van de jaarproductie per oppervlakte-eenheid (in bijvoorbeeld ton/m2).

Mogelijk dat in de toekomst andere wegingen mogelijk zijn, waarbij valt te denken aan CO2, NOx of energieverbruik.

Onderzochte deelsegmenten industrie

De bestemmingen aan kavels in de bestemmingsplannen van de havengeboden industrieterreinen zijn gebaseerd op marktsegmenten met daarbinnen deelsegmenten. De benchmark geluid beperkt zich tot de volgende markt- en deelsegmenten:

 • Containers : Deepsea containers, shortsea containers en empty depots.
 • Breakbulk : Overig stukgoed en roll-on-roll-off.
 • Droog massagoed : Agribulk, ijzererts & kolen, schroot en overig droog massagoed.
 • Overig droog massagoed.
 • Chemie en biobased industrie : Chemische industrie en biobased industrie.
 • Ruwe olie & raffinage : Raffinaderijen en raffinaderijterminals.
 • Onafhankelijke tankopslag.
 • Gas en power : Utilities.

Informatie

 • Binnen de DCMR Milieudienst Rijnmond is de contactpersoon voor dit project Astrid van Wijk – tel. 010 246 80 00.
 • U kunt het eindrapport van de Benchmark Geluid hier downloaden.