Welkom bij het Kenniscentrum Geluid Rijnmond

Het Kenniscentrum Geluid Rijnmond (KCG) is in 2001 opgericht door de DCMR Milieudienst Rijnmond en het Havenbedrijf Rotterdam. Het KCG is geen ‘klassiek’ kenniscentrum, in het KCG staat het daadwerkelijk in de praktijk toepassen van geluidreducerende maatregelen centraal.

Doel van het KCG is om de geluidbelasting in de Rijnmond te verlagen waardoor:

  • het havengebied intensiever benut kan worden zonder dat dit leidt tot meer geluid in de omgeving.
  • de geluidhinder vermindert.

Het KCG wil dit bereiken door bedrijven, overheden en andere belanghebbenden te informeren en te stimuleren, onderzoek te (laten) verrichten, en proefprojecten op te zetten in de regio Rijnmond.

Het KCG richt zich primair op de Mainport en de activiteiten aldaar, met als insteek de in de toekomst voorziene beperking van industriële activiteiten ten gevolge van geluid op te heffen, en daarbij tegelijkertijd de leefomgeving te verbeteren (dubbele doelstelling). Het KCG wil daarbij de mogelijkheden zoeken, en benutten, om daar waar barrières bestaan om (nieuwe) producten, concepten, diensten en technologieën op de markt te zetten, deze barrières te slechten en de toepassing te bevorderen. In de doelstelling van het KCG ligt het accent niet zozeer op het ontwikkelen van nieuwe technieken als wel op het inventariseren en ontsluiten van de al bestaande kennis, met als doel te komen tot daadwerkelijke implementatie van geluidreducerende maatregelen. Het KCG wil haar doelen bereiken door zich te richten op de volgende vier punten:

  • Inventarisatie van geluidsreducerende producten/technologieën/concepten.
  • Ontsluiting van de aanwezige kennis naar met name de bedrijven en ontwerpers.
  • Stimulering van het toepassen van geluidsreducerende technieken (informatie, subsidies).
  • Implementatie van geluidsreducerende technieken.